Cookie beleid FC Purmerend

De website van FC Purmerend is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Tucht

Tucht

TUCHTPROTOCOL FC PURMEREND

 
1. Inleiding
 
FC Purmerend neemt via dit tuchtprotocol een standpunt in over de omstandigheid dat wangedrag van eigen leden op het sportpark FC Purmerend en daarbuiten en wangedrag van bezoekers van het Sportpark FC Purmerend (niet zijnde leden) niet gewenst is en gesanctioneerd dient te worden.
 
Het tuchtprotocol is opgesteld door het bestuur en is vastgesteld door de Algemene ledenvergadering tijdens de vergadering van 9 juli 201 en gewijzigd door de Algemene ledenvergadering tijdens de vergadering van 7 januari 2020.
 
Het tuchtreglement is gebaseerd op twee belangrijke beleidsprincipes, namelijk “zero tolerance” en “lik op stuk”.
 
Het tuchtprotocol geldt voor voetbal in verenigingsverband door jeugd en senioren en voor alle activiteiten van vrijwilligers en derden die in opdracht van FC Purmerend werkzaam zijn voor FC Purmerend. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels van de KNVB voor het toepassen van sancties op leden die via FC Purmerend tevens lid zijn van de KNVB.
 
Leden, vrijwilligers, supporters en bezoekers worden via Nieuwsbrief, website en mededelingenborden geïnformeerd over het tuchtprotocol,
 
De KNVB wordt op de hoogte gebracht door middel van toezending van het tuchtprotocol.
 
Het feit dat er een tuchtprotocol is, ontslaat ieder lid, vrijwilliger of bezoeker van het complex niet van het feit om elkaar aan te spreken op geconstateerde gedragingen, die niet passen binnen de normen en waarden, zoals deze gehanteerd worden bij FC Purmerend in de normale omgang met elkaar en gangbaar zijn in het normale rechtsverkeer.
 
Bestuur en vereniging verwachten met dit tuchtprotocol een wezenlijke bijdrage te leveren om wangedrag op en rondom de voetbalvelden te voorkomen en terug te dringen.
 
Cruciaal hierin is de rol van elk lid van FC Purmerend. Van belang hierbij is verder een goede communicatie en een goed draagvlak onder alle geledingen binnen de vereniging voor de“ normen en waarden” van FC Purmerend. Dit omdat wij dit belangrijk vinden en nog belangrijker de wijze waarop de leden die normen en waarden gezamenlijk uitdragen.
 
2. Werking tuchtprotocol
 
1. Alle leden van FC Purmerend zijn onderworpen aan het  tuchtprotocol.
 
2. Alle supporters (ouders/toeschouwers) van FC Purmerend zijn eveneens onderworpen aan het tuchtprotocol.
 
3. Als supporters van FC Purmerend worden beschouwd diegenen die aanwezig zijn op het sportpark FC Purmerend en/of zich in een straal van 500 meter rond het sportpark FC Purmerend bevinden.
Supporters die daarbij met uiterlijkheden en gedragingen uiting geven aan betrokkenheid bij FC Purmerend en/of een team van FC Purmerend en tevens diegenen die op de dag van een uitwedstrijd van een team van FC Purmerend, al dan niet met georganiseerd vervoer, dezelfde betrokkenheid uiten.
Supporters die onderweg zijn naar en aanwezig zijn op het sportpark van de ontvangende vereniging alwaar dat team van FC Purmerend die dag een uitwedstrijd speelt. Supporters die zich bevinden in een groep die zich met uiterlijkheden en gedragingen uiting geven aan betrokkenheid bij dat team van FC Purmerend.

3. Toepassing tuchtprotocol
 
Het tuchtprotocol is van toepassing op wangedrag, te weten: zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de protocollen, dan wel met de statuten, reglementen, gedragscode en/of besluiten van de vereniging waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad en zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 
Dit tuchtprotocol heeft alleen betrekking op het wangedrag van de in de in hoofdstuk 2 lid 1,2 en 3 genoemde personen die bij activiteiten die door, namens en/of in naam van FC Purmerend plaatsvinden in de vorm van:

 a. Spelovertredingen in wedstrijden (die een gele of rode kaart tot gevolg kunnen hebben).

 b. Misdragingen in wedstrijden en/of trainingen.

 c. Misdragingen buiten wedstrijden en trainingen. Onder “misdragingen buiten wedstrijden en trainingen” vallen onder meer ook het wangedrag bij het bezoeken en bekijken van wedstrijden en trainingen, wangedrag tijdens niet-voetbal activiteiten en bijeenkomsten, wangedrag op en rondom het complex, wangedrag onderweg naar een andere vereniging en wangedrag op en rond het complex van een andere vereniging.

Indien de KNVB wangedrag sanctioneert is het tuchtprotocol niet van toepassing, tenzij het bestuur het in het belang van de vereniging acht een andere uitspraak te doen en/of (ook) een sanctie oplegt.

Elk lid van FC Purmerend is gehouden zijn/haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit tuchtprotocol, waaronder begrepen het verschijnen op oproepingen bij bestuur, of ingeschakelde derden, het geven van antwoord op vragen van bestuur het bekend maken van de identiteit van personen die door het bestuur als verdachte van het plegen van wangedrag worden aangemerkt en alles na te laten dat de uitvoering van het tuchtprotocol verhindert.
 
4. Nadere delictsomschrijvingen wangedrag

1. Een spelovertreding is een lichte vorm van niet opzettelijk wangedrag in de vorm van een normale spelregelovertreding die ook als zodanig wordt beschouwd in de voetbalregels van de KNVB.

2. Een misdraging is een opzettelijke vorm van wangedrag in woord, gebaar en/of daad.
Hieronder vallen onder meer:
a. Schelden, beledigen, discriminerende uitspraken doen, obscene of discriminerende gebaren maken, spugen, pesten, (seksuele) intimidatie en dreigen met geweld.
b. Fysiek geweld plegen door slaan, schoppen, elleboogstoot, kopstoot, etc, waardoor een ander pijn of letsel heeft.
c. Fysiek geweld plegen door het bewust opzettelijke onderuit halen van de tegenstander, terwijl bewust op een deel van het lichaam van de tegenstander wordt gespeeld.
d. Veroorzaken van gevaarlijke en/of levensbedreigende situaties en/of aanzetten tot agressie.
e. Veroorzaken van bekladdingen (graffiti) en rommel/troep.
f. Vernielen van clubeigendommen en/of andermans eigendommen.
g. Stelen van clubeigendommen en/of andermans eigendommen.
h. Het niet houden aan de regels uit de gedragscode.
i. Het niet houden aan de regels die door de Algemene vergadering, bestuur, zijn ingesteld, welke dienen ter algemeen nut van de vereniging en haar leden en/of het elftal waarin het lid speelt en/of de commissie waarvan het lid deel uit maakt.
 j. Niet beschreven vormen van wangedrag, dit naar het oordeel van het tuchtprotocol. 
 
5. Rol bestuur bij het Tuchtprotocol
 
1 Het bestuur heeft de taak om uitvoering te geven aan het tuchtprotocol. Hierbij houdt het bestuur rekening met de statuten, reglementen, gedragscode en besluiten van de vereniging. Ook wordt rekening gehouden met de regels van de KNVB en met de normen en waarden, zoals deze in het normale rechtsverkeer van toepassing zijn.
 
2. Het bestuur is op grond van statuten, huishoudelijk reglement en het onderhavige tuchtprotocol bevoegd tot het opleggen van sancties aan elk lid van de vereniging en hierboven genoemde personen, indien men zich schuldig maakt aan wangedrag.
 
3. Alleen het bestuur kan een lid royeren. Het royeren van leden gebeurt volgens de statuten.
 
4. Binnen veertien dagen van een melding aan het bestuur wordt de melding in behandeling genomen. Het bestuur stelt de melder daarvan schriftelijk op de hoogte. Mocht het bestuur de melding niet verder in behandeling nemen, stelt het bestuur eveneens de melder met besluit van reden hiervan op de hoogte.
 
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een feitenonderzoek, met hoor en wederhoor van het betrokken lid en eventueel andere personen en voorts het schriftelijk vastleggen van het wangedrag en de bevindingen.
 
6. Het Bestuur bepaalt de sanctie en deelt dit schriftelijk mee aan het lid, ouders/verzorgers bij een jeugdlid en eventuele andere belanghebbenden.
 
7. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het uitspreken van een sanctie en dient de naleving van het tuchtprotocol te controleren.
 
8.  Het Bestuur kan een sanctie opheffen. Indien een bestuurslid of familielid van een bestuurslid onderwerp van bespreking is, dan wordt dit bestuurslid uitgesloten van de vergadering, Het bestuur informeert het lid / betrokkene  schriftelijk over genomen beslissingen.
 
9. Het bestuur voert een overzichtelijke administratie waarin alle zaken, bevindingen en beslissingen geadministreerd staan.
 
6. Procedure tuchtprotocol
 
1. De procedure bij het tuchtprotocol vangt aan indien bij het bestuur een redelijk vermoeden van schuld aan het plegen van wangedrag door  een lid en/of bedoelde personen is ontstaan. Het bestuur dient van dit vermoeden een schriftelijke rapportage te maken .
Betreft het lid een minderjarige dan zal het bestuur de ouders of verzorgers van de minderjarige informeren .
 
2 Bij een ongegrondverklaring van een melding van wangedrag worden de melder en eventuele andere betrokkenen eveneens schriftelijk op de hoogte gebracht door het bestuur.
Tijdens de procedure kan het bestuur het lid tot de uitkomst hiervan de toezegging tot het sportpark FC Purmerend ontzeggen en hem/haar verbieden binnen de hekken van het sportpark aanwezig te zijn.
 
7. Sancties
 
a. Het bestuur is bevoegd om de volgende onvoorwaardelijke en (gedeeltelijk) voorwaardelijke sancties op te leggen:
b. Geldboete met een maximum van € 250,00.  De geldboete te betalen op een door het bestuur aan te geven wijze. Betaalde boetes komen ten goede aan de clubkas
c. Schorsing van het deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Tegen leden uitgesproken schorsingen en sportparkverboden worden ten uitvoer gelegd nadat het bestuur die leden binnen veertien dagen na de uitspraak van de tuchtcommissie schriftelijk per aangetekende brief de gevolgen van de schorsing aanzegt.
d. Taakstraf. Een taakstraf bestaat uit het onbetaald verrichten van werkzaamheden gedurende een aantal uren die door het lid uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de vereniging. Tegen leden uitgesproken taakstraffen worden ten uitvoer gelegd nadat betrokkene door het bestuur binnen veertien dagen na de uitspraak in kennis is gesteld.
e. Een sportparkverbod, voor een bepaalde periode met vermelding van begindatum en einddatum.
f. Het betalen van een schadevergoeding aan de benadeelde.
g. Het verbod om op de dag van een uitwedstrijd aanwezig te zijn op het sportpark van de te bezoeken club.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!