Cookie beleid FC Purmerend

De website van FC Purmerend is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Seksuele intimidatie ea gedrag

Seksuele intimidatie ea gedrag

PROTOCOL TEGEN SEKSUELE INTIMIDATIE EN ANDER GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

 

1. Inleiding
 
FC Purmerend wil de zaken binnen de vereniging goed op orde hebben.
 
De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Binnen de vereniging heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is sprake van lichamelijk contact. Niet alleen tijdens het voetbal zelf, maar denk ook aan in de kleedkamers en tijdens het douchen.
 
In dit protocol, gebaseerd op informatie van KNVB en NOC*NSF, is vastgelegd hoe wij als FC Purmerend, door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden, seksuele intimidatie binnen de vereniging trachten te voorkomen.
 
Dit betekent onder andere dat op (korte) termijn van iedere begeleider een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht wordt. Onder begeleiders worden verstaan train(st)ers, coaches, verzorg(st)ers, en anderen die een (actieve) rol spelen binnen onze vereniging rondom begeleiding van onze leden en haar teams.
 
Daarnaast wordt beschreven hoe je (dreigende) incidenten kunt melden.
 
M.b.t de sanctiemogelijkheden verwijzen wij naar het Tuchtprotocol (www.fc-purmerend.nl/club/protocollen)
 
2. Veilige omgeving
 
Het is erg belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de vereniging. Hier hoort bij dat een ieder zich niet seksueel geïntimideerd mag/hoeft te voelen. Niet fysiek, maar ook niet verbaal. Ook niet via sociale media of anderszins. Om de risico’s daarop zo klein mogelijk te maken hebben wij een aantal omgangsregels opgesteld.
 
Deze regels luiden als volgt:
 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is. Iedereen telt mee binnen onze vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan (cyber)pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij ouders, het algemeen bestuur of begeleiders.
 
Naast algemene omgangsregels hebben wij ook aanvullende regels opgesteld voor
trainers, coaches en andere begeleiders van jeugdelftallen:
 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot en met achttien (18) jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten .
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook .
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of auto.
8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen .
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
10. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
11. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels bekend zijn bij alle overige begeleiders en sporters en zullen worden nageleefd. In die gevallen waar de begeleider op de hoogte is van een overtreding of een mogelijke (!) overtreding zal de begeleider noodzakelijke actie(s) ondernemen.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 
3. Aanstellingsbeleid en VOG
 
FC Purmerend is bezig beleid te ontwikkelen bij de aanstelling van vrijwilligers.
 
Dit betekent onder andere dat op van iedere begeleider een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag) verlangd wordt. Dit wordt verder doorgezet naar de overige relevante betrokkenen/vrijwilligers binnen de vereniging.
 
Maar dit betekent ook dat nieuwe begeleiders referenties dienen te verschaffen, indien hij/zij bij andere verenigingen actief is geweest, inclusief toestemming aan FC Purmerend om contact te mogen leggen met één of meerder referenten. Tevens zal de database van overtreders worden geraadpleegd.
 
Bovenstaande controlemaatregelen zal de vereniging gaan/kunnen uitvoeren, maar de vereniging behoudt zich het recht voor andere controles uit te voeren, mocht  zij daartoe aanleiding acht.
 
De (nieuwe) begeleider/vrijwilliger is verplicht volledige hulp te bieden om dit mogelijk te maken.
Tenslotte zal de vereniging ook bij bestaande begeleiders/vrijwilligers periodiek (maximaal om de vijf (5) jaar) deze controle uitvoeren en kunnen vragen om een nieuwe VOG.
 
4. Hoe te handelen in voorkomende gevallen
 
Hoe te handelen in situaties van seksuele intimidatie.
Doet zich een situatie voor dat een (minderjarig) lid zich seksueel geïntimideerd voelt of dat iemand zich zorgen maakt over het gedrag van een begeleider/vrijwilliger dan vragen we jou/u dit te melden.
 
Dit kan op verschillende manieren.
 
1. Bij de vertrouwenspersoon van de vereniging. Info over de vertrouwenspersoon is te vinden op de site van de vereniging. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou/u naar een oplossing. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Zie ook https://www.fc-purmerend.nl/2076/vertrouwenspersoon/
2. Maak direct melding aan leden van het Algemeen Bestuur
https://www.fc-purmerend.nl/640/bestuur/
3. Bespreek het met een persoon waar jij/u je het meest prettig bij voelt (ouders en/of een andere begeleider).
 
Belangrijkste is: blijf er niet mee lopen, maar ga er verstandig mee om.
 
5. Rol KNVB
 
Binnen de KNVB fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt. Bij (dreigende) incidenten kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties.
 
De KNVB heeft zelf namelijk niet de expertise in huis om de diepte in te gaan bij deze vraagstukken. Daarom verwijst de KNVB direct door naar specialisten die er voor doorgeleerd hebben. Hierbij fungeert de KNVB als tussenpersoon.
 
Bij de KNVB werken voor eerste opvang zes opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar (leden van) verenigingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie binnen de vereniging terecht kunnen.
 
Zij verzorgen de eerst opvang. Zij nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!